FAQ

Czy nocleg poprzedzający szkolenie jest również bezpłatny? 

Nie, koszt noclegu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia oraz nocleg po zakończeniu szkolenia opłacany jest przez korzystającego z niego Uczestnika. Wykonawca może natomiast poinformować hotel o takim zapotrzebowaniu. Osoby, które chcą dokonać rezerwacji dodatkowego noclegu proszone są o zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym. Wykonawca zapewnia Uczestnikom dwa bezpłatne noclegi w pierwszym i drugim dniu szkolenia.

 

Czy podczas szkolenia jest zapewnione wyżywienie? 

Tak, dla wszystkich Uczestników szkolenia jest zapewniony obiad oraz serwis kawowy podczas trwania szkolenia. Dodatkowo osoby korzystające z noclegów mają zapewnione śniadanie (w ilości odpowiadającej ilości noclegów) oraz kolację w pierwszym i drugim dniu szkolenia.

 

Kiedy Uczestnik może otrzymać zwrot kosztów dojazdu? 

Uczestnikom Szkoleń przysługuje zwrot kosztów dojazdu środkami transportu publicznego na podstawie wykorzystanych biletów transportu publicznego klasy II (PKP, PKS) uwzględniające wyłącznie miejsca siedzące. Zwrot wypłacany będzie na podstawie złożonego przez Uczestnika wniosku wraz z załączonymi wykorzystanymi biletami. Wzór wniosku dostępny jest w sekcji Niezbędne dokumenty. Zwrot dotyczy kosztów przejazdu w dwie strony, natomiast nie obejmuje kosztów komunikacji miejskiej oraz taxi. Dodatkowe informacje dotyczące zwrotu kosztów dojazdu ujęte zostały w regulaminie szkoleń.

 

Czy zwracane będą koszty podróży pendolino? 

Zgodnie z regulaminem, w ramach zwrotu kosztów możemy uwzględnić zwrot do wysokości kwoty odpowiadającej opłacie na danej trasie za bilet klasy II, np TLK, kursującego wg standardowego rodzaju połączenia – nie połączenia ekspresowego. Pozostałą kwotę rozliczają Państwo we własnym zakresie, co nie wyklucza możliwości zwrócenia się do Pracodawcy o zwrot reszty poniesionych kosztów.

Powyższa propozycja wynika z zapisów regulaminu, a jednocześnie nie wyklucza możliwości rozliczenia podróży połączaniami ekspresowymi. Przedstawiony sposób rozliczania uwzględnia również sprawiedliwe podejście dla wszystkich uczestników szkoleń. Tych, którzy mimo możliwości skorzystania z podróży połączeniami ekspresowymi – z uwagi na brak dogodnych godzin przejazdu – dojeżdżają na szkolenia połączeniami standardowymi, a także dla tych, którzy nie mają możliwości skorzystania z połączeń ekspresowych.

 

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, którzy w ramach obowiązków służbowych zajmują się aktualizacją bazy GESUT, a w przypadku jej braku tworzeniem i aktualizacją mapy zasadniczej. Osoby wytypowane do udziału w szkoleniu nie mogą być pracownikami IT.

 

Ile osób z jednej jednostki może uczestniczyć w szkoleniu, czy są jakieś ograniczenia?

Z każdego ODGiK zgłoszonych może zostać maksymalnie czterech pracowników – dwóch Uczestników szkolenia oraz dwóch Uczestników rezerwowych. O tym, które osoby będą brały udział w szkoleniu decyduje Geodeta Powiatowy/Kierownik ODGiK, wypełniając właściwy formularz zgłoszeniowy oraz podpisując dokument Zgłoszenie jednostki. Wszyscy wytypowani pracownicy proszeni są o zarejestrowanie się na stronie poprzez wypełnienie Formularza rejestracji Uczestnika oraz o przesłanie uzupełnionych dokumentów zgłoszeniowych (Metryczka/Deklaracja, Informacje Organizacyjne, Oświadczenie zgodzie na przetwarzanie danych osobowych). W razie rezygnacji zgłoszonego Uczestnika szkolenia jego miejsce zajmuje pracownik z tego samego urzędu zgłoszony jako Uczestnik rezerwowy (jeżeli taka osoba została podana).

 

Co muszę zrobić, aby wziąć udział w szkoleniu?

Każda osoba, która została wytypowana do udziału w szkoleniu przez Geodetę Powiatowego/Kierownika ODGiK, musi wypełnić formularz rejestracyjny, który dostępny jest na stronie internetowej (Rejestracja) oraz dostarczyć do Wykonawcy kopię dokumentów zgłoszeniowych (skan lub fax). Dokumenty będą przesyłane na podany przez Uczestnika podczas rejestracji adres e-mail oraz dodatkowo wzory dostępne są na stronie (Niezbędne dokumnety). W trakcie rejestracji Uczestnicy będą również wypełniać Ankietę „Dobre praktyki”.

 

W jakiej sytuacji Uczestnik rezerwowy będzie mógł wziąć udział w szkoleniu?

Uczestnik rezerwowy będzie mógł wziąć udział w szkoleniu:

  1. W sytuacji kiedy osoba wskazana jako Uczestnik szkolenia nie będzie mogła wziąć udziału w szkoleniu w wybranym przez siebie terminie jego miejsce zajmuje pierwsza osoba wskazana z danej jednostki jako Uczestnik rezerwowy.
  2. W razie braku wystarczającej liczby zrekrutowanych Uczestników Organizator przewiduje w ramach rekrutacji uzupełniającej zwiększenie liczby miejsc przysługujących jednemu ODGiK.

 

Gdzie będą organizowane szkolenia?

Szkolenia będą odbywać się w trzech miastach: Warszawa, Kraków oraz Poznań. Organizowane będą w Hotelach lub ośrodkach szkoleniowych, których dokładna lokalizacja będzie zamieszczona w zakładce Lokalizacja i zakwaterowanie oraz dodatkowo przesyłana w ramach informacji organizacyjnych do zakwalifikowanych Uczestników.

 

W jakim terminie będzie organizowane szkolenie?

Szkolenia będą się odbywać w okresie od 4 kwietnia do 15 czerwca. Termin szkolenia Uczestnik będzie mógł wybrać podczas rejestracji.

 

Jak długo będzie trwało szkolenie?

Szkolenie będzie trwało 3 dni (20h szkoleniowych).

 

Kiedy otrzymam informację dotyczącą wyników rekrutacji oraz udziału w szkoleniu?

Po wypełnieniu Formularza, Ankiety Dobrych Praktyk i przesłaniu kopii dokumentów (skan lub fax) Wykonawca będzie informował wytypowanych z danej jednostki Uczestników o zakwalifikowaniu na szkolenie.

 

Form Not Exist.