O szkoleniach

Informacje o Projekcie

Szkolenia organizowane są w ramach Projektu K-GESUT – Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 – „E-administracja i otwarty rząd”.

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu K-GESUT znaleźć można na jego oficjalnej stronie, która dostępna jest pod adresem: http://www.gugik.gov.pl/projekty/k-gesut

Cel szkoleń

Szkolenia mają na celu przedstawienie możliwości wykorzystania osiągniętych w ramach projektu K-GESUT rezultatów oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu jakości danych i systemów informacji przestrzennej. Szkolenia skierowane są do pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, odpowiedzialnych za prowadzenie zasobu w zakresie sieci uzbrojenia terenu.

Celem organizacji szkoleń jest również identyfikacja oraz analiza „Dobrych praktyk” wykorzystania danych GESUT oraz zebranie „Dobrych praktyk” w formie prezentacji multimedialnych. Zgromadzone „Dobre praktyki” mają za zadanie dostarczyć wiedzy na temat zasad tworzenia i uzgadniania inicjalnej bazy danych GESUT, a także wykorzystania danych przestrzennych, w tym informacji o sieciach uzbrojenia terenu, w oparciu o usługi realizowane w ramach projektu K-GESUT przez różne grupy beneficjentów.

Każdy z Uczestników weźmie udział w 3-dniowym szkoleniu w wymiarze 20h szkoleniowych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem oraz programem szkoleń.